Actie!

Educatief lesmateriaal en spellen

Lees verder

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Uitgeverij-IDEE

Uitgeverij-IDEE   14-03-2023.
Kamer van Koophandelsnummer: 60980966

Artikel 1 – Algemeen

1.1 - In deze voorwaarden wordt verstaan onder leverancier: Uitgeverij - IDEE. Onder wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Uitgeverij-IDEE een overeenkomst heeft afgesloten c.q. wenst af te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.2 - Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, iedere opdracht, iedere levering van goederen en/of diensten, iedere handeling en verkoopovereenkomst of overeenkomst van welke aard dan ook, door of met Uitgeverij-IDEE.

1.3 - Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met ons overeengekomen worden. Afwijkingen gelden uitsluitend voor de aanbieding, opdracht, levering, overeenkomst of handeling waarop zij betrekking heeft.

1.4 - Deze voorwaarden hebben te allen tijde voorrang op eventuele algemene voorwaarden in gebruik bij de wederpartij, tenzij Uitgeverij-IDEE de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

1.5 - Indien Uitgeverij-IDEE en een derde partij gezamenlijk betrokken zijn bij de uitvoering van bepaalde aanbiedingen, opdrachten, leveringen van goederen en/of diensten, handelingen of verkoopovereenkomsten ten behoeve van dezelfde wederpartij, zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van Uitgeverij-IDEE van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

1.6 - Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg de nietige of vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

1.7 - Indien Uitgeverij-IDEE niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Uitgeverij-IDEE in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 – Aanbiedingen

2.1 - Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen van Uitgeverij-IDEE, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en vermeld.

2.2 -  Mondelinge toezeggingen door en afspraken met onze medewerkers binden Uitgeverij-IDEE niet, tenzij zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2.3 - De voorkomende gegevens in onze aanbiedingen, prijslijsten en andere documentatie, zoals afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, maten en gewichtsopgaven zijn niet bindend voor Uitgeverij-IDEE.

2.4 - Aanbiedingen in de vorm van begrotingen, offertes, prijslijsten of andere bescheiden mogen, tenzij voor expliciet eigen gebruik, niet vermenigvuldigd of aan derden ter inzage gegeven worden.

2.5 - Aanbiedingen, in welke vorm dan ook, verplicht Uitgeverij-IDEE niet tot acceptatie van een order. Bij niet aanvaarding wordt de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, in kennis gesteld.

2.6 - In geval van prijsverhogingen door toeleverancier(s), alsmede bij wijzigingen in belastingen of heffingen door de overheid opgelegd, zijn wij gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 3 – Bestellingen

3.1 - Bestellingen, ontvangen via internet, zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.

3.2 - Betalingen kunnen via IDEAL of via een toegezonden (digitale) factuur worden voldaan.

3.3 - Annulering van bestellingen via internet zijn zonder kosten mogelijk binnen 48 uur na elektronische verzending van de bestelling. indien
een bestelling niet tijdig geannuleerd wordt en betaling blijft uit, is Uitgeverij-IDEE gerechtigd handelingskosten te berekenen.

Artikel 4 – Levering en transport

4.1 - Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, rechtstreeks op het (aangegeven) adres van de wederpartij zoals gegeven in de overeenkomst.

4.2 - Zodra de betaling is voldaan, zullen de materialen zo spoedig mogelijk worden opgestuurd.

4.3 - Voor de levering van alle posters & stickers geldt een termijn van 2 weken. Alle posters & stickers worden apart per bestelling gedrukt.

4.4 - Indien de wederpartij bij aflevering van een zending een beschadiging constateert, dient de wederpartij de zending te weigeren of binnen 24 uur de schade te melden bij de vervoerder van de zending. Indien het aantal colli niet overeenstemt met de bestelling, dient er uitsluitend getekend te worden voor het aantal ontvangen colli.

4.5 – Uitgeverij-IDEE is te allen tijde gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.

4.6 - Opgave van leveringstermijnen geschiedt altijd bij benadering en onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Uitgeverij-IDEE zal echter het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn te realiseren.

4.7 - Zodra Uitgeverij-IDEE kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn onmogelijk maakt, zal de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld worden onder vermelding van een nieuwe leveringstermijn.

Artikel 5 – Risico

5.1 - Vervoer van de bestelde goederen geschiedt voor risico van Uitgeverij-IDEE en door Uitgeverij-IDEE aangewezen vervoerder, tenzij anders overeengekomen. Het risico voor de goederen gaat over op de wederpartij zodra deze de goederen heeft ontvangen op het afleveradres.

5.2 - Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, worden deze door Uitgeverij-IDEE opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 6 – Garantie

6.1 – Uitgeverij-IDEE verleent garantie m.b.t. door Uitgeverij-IDEE geleverde producten voor een periode van zes maanden na levering. De garantie van Uitgeverij-IDEE geldt niet voor gebreken, die zijn ontstaan door geweld van buitenaf, onzorgvuldige behandeling, gebruik of onderhoud, reparatie door derden zonder onze voorkennis en goedkeuring of andere omstandigheden buiten de controle van Uitgeverij-IDEE.

6.2 - Op door derden aan Uitgeverij-IDEE geleverde onderdelen wordt door Uitgeverij-IDEE niet langer garantie verleend dan deze toeleverancier aan Uitgeverij-IDEE verleent.

6.3 - Garantie-aanspraken schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

6.4 - De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde en, indien door de wederpartij en/of de door hem ingeschakelde derden, werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.

6.5 - Indien een wederpartij terecht aanspraak maakt op garantie, zal Uitgeverij-IDEE allereerst trachten het geleverde te repareren. Vervangen wij, ter voldoening aan onze garantieverplichtingen onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen ons eigendom. Uitgeverij-IDEE sluit eventuele aansprakelijkheid voor gevolgschade bij deze uitdrukkelijk uit.

6.6 - Indien de wederpartij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig nakomt, is Uitgeverij-IDEE niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.

6.7 – Afwijkende kleurstelling of kleurverandering valt niet onder de garantie. Door het gebruik, van de gekochte producten, kan de kleur afnemen, ook dit valt uitdrukkelijk niet onder de garantie.

6.8 – Bij gebruik van de producten, kunnen barsten, scheuren en/of splinters ontstaan, ook dit valt uitdrukkelijk niet onder de garantie. Het slijten van de bouwblokken en vloerstickers valt uitdrukkelijk niet onder de garantie. Ook verdere ontstane vervolgschade valt niet onder de garantie of rechtsvervolgingen.

6.9 - De houten blokken kunnen (een) kleine afwijking(en) vertonen. Dit valt uitdrukkelijk niet onder de garantie.

6.10 – De zandlopers geven een indicatie tijd aan van 1 minuut of ½ minuut. Hier zit een bepaalde seconden marge bij. De afwijking van 60 seconden of 30 seconden aangegeven tijd valt daarmee ook niet onder de garantie.

6.11 - Op de vloerstickers geven wij een garantie van 3 maanden vanaf afleverdatum wanneer jezelf de stickers gaat plakken. Maak je gebruik van de plakservice dan wordt de garantie 12 maanden vanaf afleverdatum. Onder deze garantie valt de kleurintensiteit en de kleefkracht/lijmlaag van de stickers. Slijtage door gebruik valt buiten de garantie. Beschadigingen door zandkorrels onder (misschien tijdens het plakken) of aan de boven buitenkant van de stickers vallen buiten de garantie. Bij opzettelijk scheuren / kapotmaken en/of met scherpe voorwerpen de stickers bewerken, vervalt direct de garantie. Mocht na verloop van tijd toch 1 of meerdere vloerstickers vervangen dienen te worden, dan kunt u in dit geval de vloerstickers los (dus geen set) bij ons bestellen tegen de normaal geldende tarieven. Kleuraanpassingen en kleursamenstelling altijd onder voorbehoud.

6.12 - Op de speel vloerkleden verlenen wij een fabrieksgarantie van 3 maanden. Wij verlenen geen garantie op slijtage. Ook het uitscheuren van de ringen die bevestigd zijn in de rand valt niet onder de garantie.

Artikel 7 – Reclamatie

7.1 - Reclamaties op incorrecte uitvoering van bestellingen dienen per omgaande, doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst c.q. aanbieding van de goederen, schriftelijk aan Uitgeverij-IDEE te geschieden. Ruiling, vergoeding of terugname van goederen kan daarna niet meer plaatsvinden. Slechts indien en voorzover de reclamatie gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclamatie is afgewikkeld.

7.2 - Reclamaties over facturen dienen schriftelijk te worden gedaan binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclamaties dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

Artikel 8 – Retourzending

8.1 - Retourzendingen worden, zonder voorafgaande uitdrukkelijke goedkeuring door Uitgeverij-IDEE, niet aanvaard. We hanteren maximaal een termijn van 1 maand gerekend vanaf de leveringsdatum.

8.2 - Geaccepteerde retourzendingen, indien de gemaakte fout aan Uitgeverij-IDEE te wijten is, zijn voor rekening en risico van Uitgeverij-IDEE.

8.3 - Geaccepteerde retourzendingen op verzoek van de wederpartij, doch niet te wijten aan door Uitgeverij-IDEE gemaakte fouten, zijn voor rekening en risico van de wederpartij. Een schriftelijke specificatie, alsmede een kopiefactuur, dient vooraf toegezonden, danwel bijgesloten te worden. Na ontvangst van de goederen, welke in onberispelijke staat dienen te verkeren, volgt ofwel creditering tegen de historisch berekende prijs, ofwel levering van nieuwe goederen.

8.4 – Uitgeverij-IDEE is gerechtigd om bij de retourzendingen, indien er sprake is van schade of beschadigingen aan de producten, eventuele kosten hiervoor in rekening te brengen.

8.5 - Posters en vloerstickers die besteld worden, kunnen niet omgeruild worden. Tenzij de fout uitdrukkelijk bij Uitgeverij-IDEE ligt.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

9.1 - Alle geleverde goederen blijven het uitsluitend eigendom van Uitgeverij-IDEE totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de met Uitgeverij-IDEE gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

9.2 - Geleverde goederen kunnen terstond door Uitgeverij-IDEE worden teruggevorderd, indien de wederpartij zich niet aan zijn verplichtingen houdt, of Uitgeverij-IDEE gegronde redenen heeft aan te nemen dat de wederpartij zich niet aan zijn verplichtingen zal houden. De aan de terugname verbonden kosten zullen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de goederen bij terugname zullen blijken te hebben.

9.3 - In geval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, is Uitgeverij-IDEE gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Uitgeverij-IDEE is gerechtigd deze goederen tot zich te nemen waar deze zich ook mogen bevinden en de terreinen van de wederpartij zonodig te betreden. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van Uitgeverij-IDEE op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

9.4 - Door Uitgeverij-IDEE geleverde goederen, die ingevolge lid 9.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 10 – Overmacht

10.1 – Uitgeverij-IDEE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien Uitgeverij-IDEE daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

10.2 - Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Uitgeverij-IDEE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Uitgeverij-IDEE niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

10.3 – Uitgeverij-IDEE heeft het recht, indien wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, de levering op te schorten totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan, dan wel de overeenkomst, zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Uitgeverij-IDEE tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.

10.4 - De partij die meent in overmacht te verkeren c.q. te komen verkeren, dient de andere partij daarvan per omgaande in kennis te stellen.

10.5 - Bij overmacht van naar ons inziens blijvende aard kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

10.6 – Uitgeverij-IDEE is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht voor de gebleken omstandigheid van overmacht.

Artikel 11 – Onvoorziene omstandigheden

11.1 - Indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, welke van dien aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, mag de meest gerede partij zich tot de rechter wenden met het verzoek de overeenkomst te wijzigen of geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 12 – Betalingen

12.1 - Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden netto contant binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige (betalings)korting, op een door ons opgegeven bank- of girorekening.

12.2 - Indien een bestelling in gedeelten is geleverd, is Uitgeverij-IDEE gerechtigd elke deellevering afzonderlijk aan de wederpartij te factureren en daarvoor binnen de gestelde betalingstermijn betaling te verlangen.

12.3 - Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is Uitgeverij-IDEE gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de dag dat de wederpartij in verzuim is gebleven ten aanzien van zijn betalingsverplichting.

12.4 - Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudst openstaande facturen, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

12.5 - Indien Uitgeverij-IDEE na het sluiten van de overeenkomst bekend is geworden met omstandigheden die goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen, ook nadat Uitgeverij-IDEE een bestelling geheel of gedeeltelijk heeft uitgevoerd, heeft Uitgeverij-IDEE het recht geheel of gedeeltelijk vooruitbetaling van de prijs te vorderen en/of te vorderen dat de wederpartij binnen een door Uitgeverij-IDEE te bepalen termijn en op de wijze zoals door Uitgeverij-IDEE zal worden aangegeven, zekerheid stelt voor nakoming van zijn (verdere) betalingsverplichtingen. Zolang de geëiste vooruitbetaling niet is geschied of de geëiste zekerheid niet is gesteld, is Uitgeverij-IDEE niet tot (verdere) uitvoering van deze of enige andere door de wederpartij met Uitgeverij-IDEE gesloten overeenkomst verplicht.

12.6 - Indien na het verstrijken van de betalingstermijn en na het verzenden van een aanmaning nog geen betaling is ontvangen, en de vordering door Uitgeverij-IDEE aan een derde ter incasso uit handen is gegeven, is de wederpartij tevens verschuldigd het bedrag van de buitengerechtelijke inningskosten.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1 - De aansprakelijkheid van Uitgeverij-IDEE in geval van gebreken aan geleverde zaken of verlies, letsel, schade toe te rekenen aan gebreken of niet functioneren van zaken is onder alle omstandigheden beperkt tot reparatie of vervangen van bedoeld artikel.

13.2 - Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Uitgeverij-IDEE niet gehouden tot vergoeding van gevolgschade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder schade, aan roerend of onroerend goed of aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

13.3 - Er is GEEN enkele aansprakelijkheid te verhalen bij enige letsel of schade door het gebruik maken van de vloerstickers en/of vloerkleden die uitgebracht zijn door Uitgeverij-IDEE. Het spelen of gebruikmaken van de vloerstickers/vloerkleden gebeurt volledig op eigen risico.

13.4 -  Uitgeverij IDEE is NIET aansprakelijk voor enige schade die ontstaat door het gebruik van Surface Cleaner en/of Right-off producten. Houd dit product ook in een afgesloten ruimte waar kinderen NIET bij kunnen komen. Buiten het gebruik van kinderen houden.

Artikel 14 – Intellectuele eigendom

14.1 - Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten, software, offertes, analyses, rapporten, licenties, publicaties alsmede al het materiaal dat hiermee samenhangt, berusten uitsluitend bij Uitgeverij-IDEE. De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de hiervoor genoemde zaken niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen en/of op welke andere manier dan ook aan derden openbaar maken.

14.2 - Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendommen uit documenten, programmatuur, publicaties of andere materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.

Artikel 15 – Bewijs

15.1 - Behoudens tegenbewijs zijn in geval van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten de administratieve gegevens van Uitgeverij-IDEE beslissend.

15.2 - Alle posters en educatieve materialen die worden uitgegeven door Uitgeverij-IDEE zijn bij MERKEN registratie ondergebracht op datum. Op deze manier is duidelijk aangegeven door wie deze posters en educatieve materialen zijn ontwikkeld & ontworpen. Zodra er plagiaat, bewijs van oneigenlijk gebruik wordt gevonden, zullen wij genoodzaakt zijn om hierin stappen te gaan ondernemen....

Artikel 16 – Rechtskeuze en bevoegde rechter

16.1 - Op iedere overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten tussen wederpartij en Uitgeverij-IDEE wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.

16.2 - Alle geschillen met betrekking tot of verband houdende met, of voortvloeiende uit de met Uitgeverij-IDEE gesloten overeenkomsten zullen, in afwijking van de wettelijke regels omtrent de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, worden gebracht voor de rechter van onze plaats van vestiging. Wij blijven echter bevoegd ons te wenden tot de volgens de wet bevoegde rechter. Indien het geschil volgens de wet behoort tot de absolute competentie van de kantonrechter zal het geschil ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.

16.3 - Er is sprake van een geschil indien één van de partijen dit schriftelijk aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt.

16.4 - Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

16.5 - Indien de koper een consument is heeft hij gedurende één maand het recht te kiezen voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats.

Artikel 17 – Posters.

17.1 - De door Uitgeverij-IDEE uitgebrachte posters mogen, in z'n geheel of delen ervan, NIET gekopieerd, doorgemaild, uitgeprint of op welke wijze dan ook openbaar gemaakt worden. Ook niet aan leerlingen / studenten / deelnemers / ouders / verzorgers / stagiaires / begeleidingsdiensten / etc.. van de desbetreffende school/instantie.  De posters / posterinhouden mogen alleen uitsluitend door docenten/bevoegden/assistente(s) van dat schooladres/instantie gebruikt worden! Indien iemand deze poster(s) of delen ervan op enige wijze aan derden openbaar maakt, in welke vorm dan ook, kan de school/instantie een boete per overtreding worden opgelegd.

17.2 -  Alle door Uitgeverij-IDEE uitgebrachte posters zijn geregistreerd bij Merkenregistratie en bij Kamer van Koophandel.

17.3 - Indien u de inhoud van de posters van Uitgeverij-IDEE via derden in bezit hebt gekregen, dan overtreedt u de auteursrechten van Uitgeverij-IDEE. Indien u dit kenbaar maakt om dit direct door te geven aan Uitgeverij-IDEE, dan kunnen wij gezamenlijk een regeling treffen, zodat beide partijen op een goede manier eruit kunnen komen. Indien u dit niet kenbaar maakt en u gebruikt de posterinhouden op een oneigenlijke manier, zal de school/instantie tenslotte een boete per overtreding kunnen worden opgelegd.

17.4 - Inhoudelijke aanpassingen voorbehouden.

17.5 -
Posters die besteld worden, kunnen niet omgeruild worden. Tenzij de fout uitdrukkelijk bij Uitgeverij - IDEE ligt.

Artikel 18 – Privacyverklaring (AVG)

18.1 - Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking:
De gegevens die bij klantgegevens of bij het bestellen wordt gevraagd,
zullen wij uitsluitend gebruiken om de factuur/facturen goed op te kunnen stellen en
de daaruit voortvloeiende leveringen naar het juiste afleveradres te kunnen verzenden.
Deze klantgegevens worden alleen gebruikt door medewerkers van Uitgeverij IDEE.

Wanneer de klant de nieuwsbrief aanvinkt om die te ontvangen, zullen wij (Uitgeverij IDEE) alleen naar
het opgegeven adres een nieuwsbrief van uitsluitend Uitgeverij IDEE verzenden.

18.2 - Duur van de opslag:
De gegevens die de klant heeft ingevoerd zullen we met stilzwijgend goedkeuren iedere keer
met een jaar verlengen, tenzij de klant dit schriftelijk aangeeft om de gegevens, nadat de bestelling/levering
voltooid is, uit het bestand te halen.

18.3 - Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens:
De gegevens kunnen ten allen tijde worden opgevraagd ter inzage of ter rectificatie of om alle gegevens te wissen uit ons bestand.
Dit kan via onze klantenservice/contact of via info@uitgeverij-idee.nl doorgegeven worden.
We zullen binnen 21 dagen de klant/ de betrokkene hiervan een schriftelijke reactie doen toekomen.

18.4 - Klachten:
Kunnen wij er niet gezamenlijk uitkomen, dan kan de klant/betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

18.5 - Data-lek:

Mocht er ergens een data-lek ontstaan door toedoen van hackers/onbevoegden of andere onbekenden, dan zullen wij dit z.s.m. melden bij de Autoriteit van Persoonsgegevens.


Artikel 19 – Beoordelingen.

19.1 -  Wanneer Uitgeverij-IDEE een beoordeling ontvangt, zullen wij deze beoordeling op de website plaatsen. We vragen
toestemming en controle op datgene wat bij ons binnenkomt.


Algemene Verkoopvoorwaarden.

© Uitgeverij-IDEE, juli 2014.