Actie!

Educatief lesmateriaal en spellen

Lees verder

Bestellen & levering

Kamer van Koophandelsnummer: 60980966
Alle artikelen staan in de algemene voorwaarden van Uitgeverij IDEE.

Artikel 3 – Bestellingen

3.1 - Bestellingen, ontvangen via internet, zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.

3.2 - Betalingen kunnen via IDEAL of via een toegezonden (digitale) factuur worden voldaan.

3.3 - Annulering van bestellingen via internet zijn zonder kosten mogelijk binnen 48 uur na elektronische verzending van de bestelling. Indien een bestelling niet tijdig geannuleerd wordt en betaling blijft uit, is Uitgeverij-IDEE gerechtigd handelingskosten te berekenen.

 

Artikel 4 – Levering en transport

4.1 - Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, rechtstreeks op het (aangegeven) adres van de wederpartij zoals gegeven in de overeenkomst.

4.2 - Zodra de betaling is voldaan, zullen de materialen zo spoedig mogelijk worden opgestuurd.

4.3 - Voor de levering van alle posters & stickers geldt een termijn van 2 weken. Alle posters worden apart per bestelling gedrukt.

4.4 - Indien de wederpartij bij aflevering van een zending een beschadiging constateert, dient de wederpartij de zending te weigeren of binnen 24 uur de schade te melden bij de vervoerder van de zending. Indien het aantal colli niet overeenstemt met de bestelling, dient er uitsluitend getekend te worden voor het aantal ontvangen colli.

4.5 – Uitgeverij-IDEE is te allen tijde gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.

4.6 - Opgave van leveringstermijnen geschiedt altijd bij benadering en onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Uitgeverij-IDEE zal echter het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn te realiseren.

4.7 - Zodra Uitgeverij-IDEE kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn onmogelijk maakt, zal de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld worden onder vermelding van een nieuwe leveringstermijn.
 

Artikel 5 – Risico

5.1 - Vervoer van de bestelde goederen geschiedt voor risico van Uitgeverij-IDEE en door Uitgeverij-IDEE aangewezen vervoerder, tenzij anders overeengekomen. Het risico voor de goederen gaat over op de wederpartij zodra deze de goederen heeft ontvangen op het afleveradres.

5.2 - Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, worden deze door Uitgeverij-IDEE opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij.
 

Artikel 8 – Retourzending

8.1 - Retourzendingen worden, zonder voorafgaande uitdrukkelijke goedkeuring door Uitgeverij-IDEE, niet aanvaard. We hanteren maximaal een termijn van 1 maand gerekend vanaf de leveringsdatum.

8.2 - Geaccepteerde retourzendingen, indien de gemaakte fout aan Uitgeverij-IDEE te wijten is, zijn voor rekening en risico van Uitgeverij-IDEE.

8.3 - Geaccepteerde retourzendingen op verzoek van de wederpartij, doch niet te wijten aan door Uitgeverij-IDEE gemaakte fouten, zijn voor rekening en risico van de wederpartij. Een schriftelijke specificatie, alsmede een kopiefactuur, dient vooraf toegezonden, danwel bijgesloten te worden. Na ontvangst van de goederen, welke in onberispelijke staat dienen te verkeren, volgt ofwel creditering tegen de historisch berekende prijs, ofwel levering van nieuwe goederen.

8.4 – Uitgeverij-IDEE is gerechtigd om bij de retourzendingen, indien er sprake is van schade of beschadigingen aan de producten, eventuele kosten hiervoor in rekening te brengen.

8.5 - Posters en stickers die besteld worden, kunnen niet omgeruild worden. Tenzij de fout uitdrukkelijk bij Uitgeverij-IDEE ligt.